برگزار شده در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مهر ماه 1390
گزارش مقالات دریافتی
مقالات دریافتی : 540 مقاله
مقالات پذیرش شده : 221 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 25 مقاله
همایش نگار

موضوعات و محورهای همایش :

پوستر همایشکارگروه یک - مسکن ایرانی - مبانی و مفاهیم
- روند پیدایش و شکل گیری
- مفاهیم و تعاریف
- مسکن ایرانی در بستر تاریخی و جغرافیایی
- ذهنیت و عینیت خانه و مسکن ایرانی

کارگروه دو - مسکن ایرانی - فرایند طراحی

- شیوه ها و روش ها در فرایند طراحی مسکن ایرانی
- عوامل اثرگذار در فرایند طراحی مسکن ایرانی
- ماهیت فرم و فضا در فرایند طراحی مسکن ایرانی
- نقش و نوع آموزش در فرایند طراحی مسکن ایرانی

کارگروه سه - مسکن ایرانی - زندگی ایرانی
- تحولات شیوه زندگی,تغییرات مسکن ایرانی
- تاثیرات متقابل زندگی ایرانی و مسکن ایرانی 
- فضا و هویت بخشی زندگی ایرنی
- زندگی ایرانی,خانه ایرانی -بافت های تاریخی

کارگروه چهار - مسکن ایرانی - چالش ها و فرصت ها
- ارزیابی سیاست های تامین مسکن در ایران
- رویکرد معاصر تولید مسکن ایرانی-فضای معماری
- سیاست کوچک سازی مسکن ایرانی-فضای معماری
- مسکن روستایی ایران در دوران معاصر
- بافت های فرسوده-فرصت یا تهدید
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )